Disclaimer

1. Deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

 

Disclaimer
1. This disclaimer shall apply to:

  • the owner, the owner of the website;
  • use : all possible actions;
  • you, the user (visitor) of the site;
  • the content: all the existing website content;

 

2. The following applies to the page you are currently viewing. By using the page you agree to this disclaimer.

3. The content is made by the owner with the greatest care, yet, the owner accepts no liability with regard to possible inaccuracies of the displayed.

4. The owner is not responsible for content displayed on this website to the linked files.

5. Unauthorized or improper use of the content or parts of it infringe intellectual property rights.

6. Permission to the use of the displayed content or parts of the content for other publicly accessible locations should be requested in writing. Without this written permission, no content or parts of this page may be used.